Modificare tarife c?min URA

by Alexandra Enache on 25/03/2020

În aten?ia locatarilor C?minului Universit??ii Româno-Americane,

Pentru a veni în sprijinul studen?ilor caza?i în C?minul propriu, Consiliul de Administra?ie al Universit??ii Româno-Americane, în ?edin?a din data de 24.03.2020, a hot?rât, începând cu luna aprilie, pentru locatarii care au p?r?sit C?minul în cursul lunii martie ?i care doresc s? î?i p?streze locurile de cazare, sc?derea tarifelor.

Astfel, noile tarife de cazare, valabile de la 1 aprilie a.c., sunt: 50 €/loc/lun? pentru camerele de 3 locuri ?i 45€/loc/lun? pentru camerele de 4 locuri. Noile tarife pot fi achitate în intervalul 25 martie – 5 aprilie 2020.

Pentru studen?ii care au ales s? locuiasc? în continuare în C?min, tarifele r?mân neschimbate.

Plata se va face în contul bancar generic URA (RON):

  • Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100
  • Banca: BRD-GSG
  • Deschis la: Sucursala Academiei – Bucure?ti

Pe ordinul de plat? TREBUIE OBLIGATORIU MEN?IONATE urm?toarele informa?ii:
- Beneficiar: Universitatea Româno-American?
- CUI beneficiar: 9081408
- Adres? beneficiar: Bd.Expozi?iei Nr.1B, cod postal 012101, Bucure?ti, România
- Numele, ini?iala, prenumele, CNP-ul, facultatea, programul de studii de licen?a/masterat, anul de studii, forma de înv???mânt – pentru pl?titor
- Tipul pl??ii efectuate prin OP: Tax? cazare luna … , anul …

Toate sumele se vor achita în LEI, la cursul de schimb al BNR din ziua efectu?rii pl??ii.


 

To the attention of the lessees of the RAU Hostel,

In order to support the students accommodated in RAU Hostel, the Board of Directors of the Romanian-American University, in the meeting of 24.03.2020, decided, starting with April, for the lessees who left the Hostel during March and who want to keep their places of accommodation, to lower the accommodation rates.

Thus, the new rates valid from April 1, are: 50 €/bed/month for rooms with 3 beds and 45 €/bed/month for rooms with 4 beds. The new rates can be paid between March 25 and April 5, 2020.

For students who have chosen to continue to live in RAU Hostel, the rates remain unchanged.

The amount will be paid in the generic RAU account (RON / EUR):

  • IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100 (RON) / RO33 BRDE 410S V777 9606 4100 (EUR)
  • Bank: BRD-GSG
  • Open at: Sucursala Academiei – Bucure?ti

On the payment order there MUST BE MENTIONED the following set of information:

Beneficiary: Romanian-American University
Beneficiary Fiscal Code: 9081408
Address: 1B Bd.Expozi?iei, postal code 012101, Bucharest, Romania
Student ID data: Family name, initials, first name, PIN (CNP for Romanian students or passport number for foreign students) - of the payer
Type of the payment made: Hostel fee month … , year …

All amounts are to be paid in RON (at the NBR exchange rate) or in EUR.

email

Previous post:

Next post: