Alegeri studen?i pentru structurile de conducere ale URA (2020)

by Alexandra Enache on 14/01/2020

Studen?ii ?i masteranzii URA sunt invita?i s?-?i depun? candidaturile pentru a-?i reprezenta colegii în structurile de conducere ale Universit??ii, respectiv Senatul Universitar ?i Consiliile Facult??ilor.

Toate informa?iile necesare pentru depunerea candidaturilor sunt precizate în  METODOLOGIA privind alegerea reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii Româno-Americane din Bucure?ti”, aprobat? în ?edin?a Senatului din 18.12.2019.

LOCURI VACANTE 2020

Candidaturile pentru alegerea reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere din Universitatea Româno-American? sunt individuale

Candidaturile se anun?? prin întocmirea unui DOSAR DE CANDIDATUR?, transmis electronic la adresa [email protected], alc?tuit din:

  1. Declara?ia de Inten?ie (Anexa 2 din METODOLOGIE), semnat? olograf, înregistrat? în prealabil la Registratura Universit??ii ?i scanat?;
  2. Curriculum Vitae (format european – Anexa 3 din METODOLOGIE) - semnat olograf pe fiecare pagin? ?i scanat;
  3. O fotografie color (dimensiune 3/4), în format electronic;
  4. Copia (scanat? a) c?r?ii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pa?aportului sau a unui alt act de identitate întocmit într-un scop echivalent c?r?ii de identitate sau pa?aportului. În cazul în care candidatul ?i-a schimbat numele, fotocopii dup? documente care atest? schimbarea numelui – certificat de c?s?torie sau dovada legal? a schimb?rii numelui.

Termenul limit? pentru depunerea candidaturilor este 23.01.2020.

 

Responsabilitatea organiz?rii ?i bunei desf??ur?ri a alegerilor reprezentan?ilor studen?ilor în structurile de conducere ale Universit??ii revine Biroului Electoral Central al Studen?ilor, care poate fi contactat la adresa [email protected]. Componen?a acestuia este disponibil? în Anexa 4 din Metodologieatribu?iile Biroului Electoral Central al Studen?ilor, precum ?i cele ale Pre?edintelui, sunt men?ionate în Metodologie la art.21, respectiv art.22.

CALENDAR ALEGERI 2020

email

Previous post:

Next post: